NorLux Fönsters garantier

Garantier fönster och övriga produkter kan du läsa om nedan.

NorLux Fönsters garantier omfattar såväl produkt- som montagegaranti när du köper fönster med montage från återförsäljare anslutna till NorLux Fönster. Produktgarantin gäller i enlighet med respektive produkttillverkares garantivillkor. Garanti på montaget gäller i 3 år och lämnas av respektive återförsäljare som utför arbetet.

Är du osäker på vad som gäller för en specifik produkt ska du inte tveka med att fråga. Mejla kundtjanst@norluxfonster.se för att få klarläggande i varje fråga.

Produktgarantier och reklamationsrätt

NorDan AB lämnar garanti på produktserien NTech i Sverige i enlighet med ABM 07 § 20. Gäller leveranser från 2016-10-01. Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.

Produktgaranti

NorDan lämnar följande garantier på i fabrik ytbehandlade fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar.

Garanti 10 år, garantier10-års garanti

på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion.
mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

Garanti 20 år

20-års garanti

mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar.
Gäller produkter målade från fabrik.

 

 

garanti30-års garanti

mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens virkesdelar. Gäller produkter målade från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.

Uppstår det svampangrepp eller röta under garantitiden 20 och 30 år, garanterar NorDan AB för likvärdig detalj eller ersättningsprodukt. Garantin är begränsad till att leverera ersättningsprodukt.

 

Produktgaranti och reklamationsrätt - Velux takfönster

Produktgaranti och reklamationsrätt för Velux takfönster

För VELUX takfönster, takljusmoduler, isolerrutor, intäckningsplåtar och inbyggnadsprodukter lämnas 10 års garanti.

VELUX erbjuder, från inköpsdatum, slutförbrukaren 10 års garanti för att VELUX takfönster, takljusmoduler, isolerrutor, intäckningsplåtar och inbyggnadsprodukter är fria från materialfel och produktionsfel. Om ett VELUX fönster, isolerruta, intäckningsplåt eller inbyggnadsprodukt skulle visa sig innehålla något sådant fel under denna tidsperiod, kommer VELUX efter eget val
1. utan kostnad erbjuda en ersättningskomponent eller ett ersättningsfönster, isolerruta eller intäckningsplåt  som levereras till det ursprungliga försäljningsstället eller till slutförbrukaren, eller
2. utan debitering för varken material eller arbete, reparera takfönstret eller intäckningsplåten.

3 års garanti lämnas på VELUX gardiner och styrsystem.

VELUX erbjuder slutförbrukaren 3 års garanti från inköpsdatum att VELUX gardiner (plisségardiner, persienner, rullgardiner och markiser) och styrsystem såsom elektriska system, inklusive motordriven betjäning och regnsensor, handtag och stänger är fria från materialfel och produktionsfel.

Om VELUX informeras om ett sådant fel inom denna period kommer VELUX efter eget val antingen
1. erbjuda en ersättningskomponent eller en ersättningsgardin eller betjäningsprodukt som levereras utan kostnad till ursprungliga försäljningsstället eller till slutförbrukaren, eller
2. reparera produkten utan debitering för varken material eller arbete.

Garantivillkor för övriga produkter framgår under respektive produktkategori.

Är du osäker på vad som gäller för en specifik produkt kan du mejla kundtjanst@norluxfonster.se för klarläggande i varje fråga.

Garantiförutsättningar

Produkttillverkaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder. Vid annan kulör än vit frånsäger sig produkttillverkaren allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption.

Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från produkttillverkaren. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av produkttillverkaren.

Garantin gäller under förutsättning att produkten är monterad i konstant uppvärmt utrymme, minst 18º, såsom markbostad (Villa), bostad över markplan, loftgångshus lägre än 8 vån. i skyddat läge med låg slagregnsbelastning, enligt SIS-TR13:2007.

Garantier gäller inte när produkten monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö.

Garantierna gäller inte om produkterna utsätts för onormala belastningar som överstiger den dokumenterade prestandan (DoP), eller vid force majeure (översvämning, storm mm), sättningar i byggnaden, yttre åverkan och andra faktorer som produkttillverkaren inte kan påverka.

Garantiåtagande

Garantin innebär att produkttillverkaren avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Produkttillverkaren svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten.

Produkttillverkarens åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.