Orsaker till kondens på glas

Med moderna isolerglas kan det i emellanåt uppstå en kondensering (imma) på glasets utsida. Detta kan av vissa uppfattas störande. Fördelarna med väl isolerade fönster överväger dock långt mer än alla problem dåligt isolerade fönster medför.

En minskad energiförbrukning innebär mindre utsläpp och mindre föroreningar i atmosfären och därtill minskade kostnader för uppvärmning.

Men kanske lika viktigt är att vi får en bra inomhusmiljö. Kallstrålning och kalldrag elimineras vilket minskar effektbehovet och förbättrar boendekomforten.

Varför uppstår kondens på glas?

Detta är inte ett nytt fenomen och vi kan se det på exempelvis bilrutan en klar vårmorgon. Utvändig kondens på glas är beroende av flera samverkande faktorer:
• Den relativa fuktigheten på platsen. Den kan variera även över korta avstånd, och den varierar under året. Ju högre luftfuktighet desto större är risken för kondens.
• Fönstrets U-värde eller isolering. Ju lägre U-värde desto bättre isolering och mindre värme leds ut från rummet till det yttre glaset. Det yttre glaset kommer då att ha en svalare yta och det ökar risken för kondens.
• Avskärmning
• Temperaturen i rummet innanför fönstret.
• Vindförhållanden.

Relativ fuktighet

Den relativa fuktigheten på platsen är avgörande för om det bildas yttre kondens och uppgår i regel över 85 % innan fenomenet uppstår.

Fönstrets U-värde

Som nämnts, har U värdet påverkan på om utvändig kondens uppstår. Vanligtvis uppträder fenomenet på fönster med U värde från 1,1 och nedåt. Men även vid U-värde 1,3 till 1,2 kan fenomenet uppstå vid hög relativ fuktighet och i kombination med andra samverkande faktorer. Isolerglas med låg värmeförlust medför att det yttre glaset under vissa förutsättningar erhåller en temperatur som är lägre än daggpunkten varvid kondensering uppstår. Egentligen är detta ett tecken eller bevis på att glaset isolerar bra.

Avskärmning

Takfot, markiser, balkonger, omgivande vegetation etc. som avskärmar fönstret från natthimlens instrålning minskar risken för kondensering. Fönster som livar yttervägg får lättare kondens än fönster som sitter indragna en bit in i väggen.

Inomhustemperatur

I kalla rum är risken för kondens större än i varma rum förutsatt att övriga förutsättningar är lika. Tillämpas exempelvis nattsänkning av temperaturen i vissa rum ökar kondensrisken i dessa jämfört med rum med bibehållen temperatur.

Vindförhållanden

Det är särskilt vid låga vindhastigheter (0 – 3 m / s) som kondensfenomenet uppstår. Det är mycket ovanligt att det uppstår när vindhastigheten är mellan 3 och 4 m / s eller mer. Vindriktningen har dock mycket liten betydelse för uppkomsten av dagg.

När uppstår utvändig kondens?

Risken för kondens är störst under höst- och vintermånaderna och under perioden från midnatt till. 07.00. Är det en klar natt blir värmestrålningen mot natthimlen betydande och risken för daggbildning ökar. När solen sedan värmer upp luften försvinner daggen allt eftersom temperaturen stiger. Som tidigare nämnts är det flera faktorer som samverkar för att kondensfenomenet ska uppstå och det är en relativt begränsad del av året och dagen som förutsättningarna uppfylls för att detta ska inträffa.

Hur kan vi minska problemet?

Om du bor i ett område med hög luftfuktighet kan du minska risken genom avskärmning med t.ex. markiser eller strategiskt placerad växtlighet. Att det kan vara kondens på utsidan av fönsterrutorna i sällsynta fall är ett litet pris att betala för miljövänliga, energieffektiva fönster som ger komfort och god inomhusmiljö.

Kondens på utsidan av glaset:

Isolerglaskassetter med låga u-värden isolerar så bra att värmen från rummet inte når ut till det yttre glaset. Detta medför under vissa väderleksförhållanden att luftfuktigheten kondenseras mot det kalla yttre glaset.
Fenomenet uppstår främst under höst och vår med hög luftfuktighet i kombination med låg nattemperatur och klar himmel.

Utvändig kondensbildning är en naturlig företeelse och innebär således inte att det är fel på fönstret.

Kondens på insidan av glaset:

Invändig kondens kan förekomma om luftfuktigheten i rummet är hög i kombination med dålig ventilation. Fenomenet kan även uppstå om inomhustemperaturen är allt för låg eller om fönstret är dåligt isolerat (gamla enkelglasfönster eller glaskassetter med höga u-värden). Invändig kondensbildning är inte orsakat av produktfel.

Kondens mellan glasen i en isolerglaskassett:

Kan ses som en gråaktig hinna eller fuktighet mellan glasen. Orsakas av läckage i isolerglaskassettens kantförsegling.

Kondens mellan glasen kan vara föremål för reklamation i enlighet med garantiförutsättningarna.

Vill du ha en kostnadsfri offert?