NorLux Fönsters färdigställandeprincip

Det finns några avgörande faktorer att ta hänsyn till för att ett fönstermontage ska bli bra. Det gäller planeringen av arbetet på den aktuella byggplatsen. Hantering av ofta tunga fönster och dörrenheter. Val av infästningsdon med hänsyn till väggens beskaffenhet samt produkternas vikt och funktion. Val av isoleringsmaterial och metod att applicera isoleringen.

Ett fönsterbyte kan för många upplevas som ett stort ingrepp i huset och det kan finnas en oro för att allt vänds upp och ner när hemmet blir en byggarbetsplats. NorLux Fönster tillämpar därför ett särskilt arbetssätt vid fönstermontage som vi benämner ”NorLux Fönsters Färdigställandeprincip”. Den syftar till att genomföra fönsterbytet på ett säkert, tryggt och effektivt sätt. Ytterst handlar det om att fönsterbytet ska löpa på smidigt och förorsaka så små störningar som möjligt men med bibehållen arbetssäkerhet på byggplatsen. Avsikten är att Färdigställandeprincipen ska tillämpas i möjligaste mån dock med hänsyn tagna till varje objekts särskilda förutsättningar.

I korthet omfattar principen följande riktlinjer:

  1. Vi vill att kunden är delaktig i beslut om prioritetsordningen av vilka enheter som ska påbörjas och färdigställas först. Exempel: Om det är viktigt för kunden att köket och barnens rum blir klart först kommer dessa enheter att bytas och färdigställas invändigt under samma arbetsdag, så kunden kan hänga upp gardiner och bebo rummen normalt efter arbetsdagens slut.
  2. I möjligaste mån ska samtliga enheter i ett avgränsat rum vara komplett färdigställda invändigt vid arbetsdagens slut.
  3. Byggavfall ska löpande städas upp och samlas på därför anvisad plast för byggavfall. När ett rum är färdigställt invändigt ska även byggstädningen vara utförd så att kunden kan finstäda och bebo/använda rummet på ett normalt vis igen.
  4. Vid varje del i färdigställandeprocessen ska arbetarskyddsaspekter och personsäkerhet beaktas och egenkontroll av arbetsdagens genomförande utföras.