Installation av fönster och dörrar

Det finns några avgörande faktorer att ta hänsyn till för att ett fönstermontage ska bli bra. Det gäller planeringen av arbetet på den aktuella byggplatsen. Hantering av ofta tunga fönster och dörrenheter. Val av infästningsdon med hänsyn till väggens beskaffenhet samt produkternas vikt och funktion. Val av isoleringsmaterial och metod att applicera isoleringen.

NorLux Fönsters Färdigställandeprincip

Ett fönsterbyte kan för många upplevas som ett stort ingrepp i huset och det kan finnas en oro för att allt vänds upp och ner när hemmet blir en byggarbetsplats. NorLux Fönster tillämpar därför ett särskilt arbetssätt vid fönstermontage som vi benämner ”NorLux Fönsters Färdigställandeprincip”. Den syftar till att genomföra fönsterbytet på ett säkert, tryggt och effektivt sätt. Ytterst handlar det om att fönsterbytet ska löpa på smidigt och förorsaka så små störningar som möjligt men med bibehållen arbetssäkerhet på byggplatsen. Avsikten är att Färdigställandeprincipen ska tillämpas i möjligaste mån dock med hänsyn tagna till varje objekts särskilda förutsättningar.

I korthet omfattar principen följande riktlinjer:

 1. Vi vill att kunden är delaktig i beslut om prioritetsordningen av vilka enheter som ska påbörjas och färdigställas först. Exempel: Om det är viktigt för kunden att köket och barnens rum blir klart först kommer dessa enheter att bytas och färdigställas invändigt under samma arbetsdag, så kunden kan hänga upp gardiner och bebo rummen normalt efter arbetsdagens slut.
 2. I möjligaste mån ska samtliga enheter i ett avgränsat rum vara komplett färdigställda invändigt vid arbetsdagens slut.
 3. Byggavfall ska löpande städas upp och samlas på därför anvisad plast för byggavfall. När ett rum är färdigställt invändigt ska även byggstädningen vara utförd så att kunden kan finstäda och bebo/använda rummet på ett normalt vis igen.
 4. Vid varje del i färdigställandeprocessen ska arbetarskyddsaspekter och personsäkerhet beaktas och egenkontroll av arbetsdagens genomförande utföras.

Generella anvisningar fönstermontage

För att fönstren och dörrar ska fungera på bästa sätt krävs att de är korrekt installerade. Träprodukter behöver acklimatisera sig till sin omgivning och kan under det första året behöva justeras några gånger för optimal funktion. Det finns olika infästningstekniker på marknaden, men grundläggande vid val av infästningsdon för fönster- och dörrprodukter i trä är att de ska kunna:

 1. Efterjusteras
 2. Överföra krafter från fönster/dörrar till väggstommen
fönstermontage

Jag byter dina fönster!

Möjlighet att efterjustera

Trä är ett levande material och väggelement i nyproducerad hus kan därför röra sig tillräckligt mycket för att dörrar och fönster kan behöva justeras i efterhand (exempelvis vid en efterbesiktning). Syftet med att kunna efterjustera behöver framför allt uppnås för öppningsbara produkter och i allt högre grad, med ökande storlek på produkterna. Detta eftersom trä påverkas av sin omgivning; fuktighet, temperatur och huset i sig kan sätta sig under och efter byggtiden. När produkterna monterats och byggnaden stabiliserat sig kan förändringar i sättningen av produkterna ha uppstått gentemot de vid montagetillfället. Vid efterkontroller av diagonal-, våg- och lodmått kan därmed avvikelser justeras och produkten uppnår sin funktionalitet. På stora/höga enheter är detta ytterst viktigt då små avvikelser i sättningen får stor påverkan på funktionen i produkten.  Är karmen satt med enbart skruv, kilar eller fogskum är möjligheterna till efterjustering högst begränsade. I de fall produkterna skruvas fast utan att efterjustering möjliggörs, vilket kan vara tillämpligt på fasta enheter och mindre känsliga öppningsbara enheter, ska kilar anbringas vid varje fästpunkt (HUS AMA 08) som är 20 mm kortare än karmdjupet. Kilarna placeras ovanför fästdon på vertikala sidor och intill fästdon på horisontella sidor.

Överföring av krafter från fönster/dörrar till väggstomme

Att fönster och dörrar monteras på rätt sätt är en förutsättning för att de ska få en bra funktion. Därför är det viktigt att använda rätt sorts fästdon samt applicera dem i karm på rätt sätt. Fästdonen ska nämligen även kunna överföra krafter från fönster/dörr till vägg-/regelstommen. Därför bör fästdonen ha en för ändamålet avsedd hållfasthet samt appliceras på ett sådant sätt att krafterna överförs utan att vridning i karmstycket uppstår. Vid stora/tunga enheter kan även vägg-/regelstycket, som fönster/dörr fästs mot, behöva förstärkas. Kraften behöver således överföras vinkelrätt från karm till väggstomme. I de fall fönstrets placering i vägg eller karmhålens placering i karm inte medger att infästning kan göras vertikalt mot vägg-/regelstomme sker s.k utkragning med därför avsett beslag eller montagestål. För montage av tunga fönsterenheter vid utkragning ska varmförzinkade stålbeslag/montagestål användas med längd om 175 – 250 mm, bredd om 50 mm samt en tjocklek om minst 3 mm. Beslaget kan då parallellförflytta kraften från fönster/dörrenheten till vägg-/regelstommen vari den väl förankrats. Om kraften via infästningsdonet inte överförs vertikalt från karm till vägg-/regelstomme kan det uppstå vridningar i karmen som i sin tur påverkar funktionen i öppningsbara enheter.

Åtgärder innan montage

 1. Använd karmhylsa för träkarm och/eller karmskruv.
 2. Se till att du har rätt karmverktyg tillhands. Insexnyckel för karmskruv (T-nyckel) etc.
 3. Se till att ha bärklossar/kilar av hårt och formstabilt material, t.ex. av ek, bok eller annat hårt träslag med långtidshållfasthet och som inte är fuktupptagande. Bärklossar ska ha ca 20 mm mindre djup än karmen för att det ska kunna skapas en obruten ångspärr mellan karm och vägg.
 4. Montera fönster och dörrar så att du kan demontera dem utan att behöva göra några större ingrepp i fönster eller väggstomme.
 5. Karmen skall monteras i vägghålet så att krafterna från bågen eller dörrbladets egenvikt eller från vindbelastning kan överföras till väggstommen utan deformationer.
 6. Monterar du stora och tunga fönster eller dörrar kan du behöva förstärka väggarna, t.ex. om du har lättregelväggar, utanpåliggande reglar på betongstomme eller ska göra infästningen i lättbetong.
 7. Det är större krav på montagets hållbarhet för tyngre partier som t.ex. glasade pardörrar och skjutdörrar. Därför behöver du ha fler stödklossar och se till att ge montaget en extra förstärkning.
 8. Breda fönsters över- och understycken kan du också behöva fästa. Det motverkar risken att karmen deformeras av drevmaterialet.Det motverkar risken att karmen deformeras av drevmaterialet.
 9. Kontrollera alltid måtten på det nya fönstret innan du börjar riva det gamla fönstret. Vägghålets mått skall vara fönstrets karmyttermått (fönstrets exakta mått) plus 6‐25 mm på bredd och höjd. Bredden på drevmånen beror på väggens beskaffenhet samt aktuella montageförutsättningar. Tänk på att gamla hus kan ha sättningar som påverkat vägghålets vinklar.
 10. På öppningsbara sid- och överhängda fönster och på fönsterdörrar kan du hänga av bågen eller dörrbladet från karmen för att underlätta montaget.

Åtgärder under montage

(normal text gäller alla fönster och fönsterdörrar, fet text gäller enbart för vridfönster)

 1. Fäst stödklossar på väggens utsida vid mitten av över- respektive underliggande regel. Klossarna ger stöd för fönstret och gör att fönstret inte kan falla utåt under monteringen.
 2. Lägg bärklossar, en vid varje hörn, på regeln där fönstret/fönsterdörren skall placeras samt en under fönstermittpost om fönstret har en sådan.
 3. Placera en riktbräda på bärklossarna och kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt. Justera vid behov.
 4. Placera fönstret/karmen på bärklossarna.
 5. Öppna vridfönstret tills spärren tar emot och du kommer åt de förborrade hålen för montering.
 6. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt.
 7. Fixera fönsterkarmen med hjälp av karmhylsorna (alt. kila fast om inte karmhylsor används) i de nedre förborrade hålen. Tag insexnyckeln och skruva ut karmhylsorna så att de ligger an mot de stående reglarna bredvid karmens sidor.
 8. Frigör vridfönstrets barnspärr och vrid runt bågen till omsvängt läge (putsläge).
 9. Fortsätt fixera fönsterkarmen med hjälp av karmhylsorna i de övre förborrade hålen.
 10. Kontrollera med vattenpass att alla fönstrets sidor är i lod och inte lutar inåt eller utåt.
 11. Kontrollera att karmsidorna inte buktar inåt på mitten.
 12. Kontrollera med mätsticka att karmens diagonalmått är lika.
 13. Justera vid behov karmhylsorna så att du kan tillförsäkra dig att karmen blir rätvinklig. Detta är avgörande för fönstrets täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion.
 14. OBS. Karmen kan behöva efterjusteras senare beroende på hur bågen/dörrbladet löper.
 15. Karmen fäster du i väggstommen med karmskruv. Infästningslängden i väggstommen måste vara minst 45 mm och fästdonet bör ha ett korrosionsskydd motsvarande minst 12 μm.
 16. Viktigt! Gäller alla öppningsbara produkter. Fäst alltid klossar/kilar bakom varje låspunkt i fönstret/fönsterdörren. Det försvårar inbrottsförsök och förhindrar att karmen vrider sig. En låspunkt är en punkt där slutbleck genom ingrepp av stängningsbeslagets kolvar håller bågen i stängd position.
 17. Upprepa punkt 10‐13. Justera med skruvarna/karmhylsorna om det behövs. När du justerar ska du lossa skruven först och sedan karmhylsan. Att du än en gång säkerställer att karmen blir rätvinklig är slutligen avgörande för fönstrets täthet, liksom en god öppnings- och stängningsfunktion.
 18. Stäng vridfönstret.
 19. Har du tidigare hängt av bågar och dörrblad hänger du nu tillbaka dem i karmen och stänger fönstret eller fönsterdörren.
 20. Efterdrag tillslut alla skruvar försiktigt och dölj sedan infästningshålen med täcklock.
 21. Vid montering av utvändiga fönsterfoder är det viktigt att ta hänsyn till följande gällande vridfönster. Fönsterbågen skall kunna omsvängas helt och spärras i omsvängt läge. För att säkerställa detta bör minsta måttet mellan karmöverstyckets underkant och fönsterfodrets underkant vara 34 mm.

Läs mer om fönster