LCC Kalkyl

Med hjälp av en Life Cycle Cost Kalkyl kan du lättare förstå värdet med att byta till energieffektiva fönster.

En investering i nya fönster förväntas ge ett nyttovärde i framtiden. En omedelbar effekt, förutsatt att man valt fönster med ett lågt u-värde, är att husets värmeförlust minskar och därmed minskar kostnaderna för uppvärmning.

För ett hus beläget i Uppsala med 20 kvm fönsteryta med ett u-värde på 2,8 W/kvm som byter till fönster med u-värde 1,1 W/kvm, minskar värmeförlusterna med 4250 kWh/år vid 20 graders inomhustemperatur. Med en kilowattkostnad på 1,20 kr minskar uppvärmningskostnaden med 5100 kr per år.

Väljer man nya fönster med ett u-värde på 0,9 W/kvm blir motsvarande minskning 4760 kWh/år vilket motsvarar en minskning av uppvärmningskostnaden med 5712 kr per år.

Förutom en direkt påvisbar effekt på minskade uppvärmningskostnader innebär nya fönster även sekundära effekter som gynnsamt påverkar fastighetens energiförluster. Dessa kan variera och är beroende på det aktuella husets värme- och ventilationssystem, planlösning och övriga byggelements isolationsvärden.

Nya energieffektiva fönster möjliggör att framledningstemperaturen till radiatorerna kan minskas. Därigenom sänks värmeförlusterna i värmesystemet och värmepumpens möjlighet att arbeta mot en lägre temperatur ökar dess verkningsgrad. Temperatursänkningen minskar även värmeförlusterna i klimatskalet liksom ventilationsförlusterna. Miljömässiga effekter av fönsterbytet är att fastighetens utsläpp av CO2 avsevärt minskar.

Föreligger planer på att byta ut befintligt värmesystem kan man efter ett fönsterbyte dimensionera ett nytt system med lägre effektbehov än vad som förelåg innan fönsterbytet. På så vis kan man räkna hem en del av fönsterinvesteringen i ett mindre kostsamt värmesystem.

Med hjälp av vår LCC-Kalkyl (Life Cycle Cost) får du en bra bild av lönsamheten inför ett fönsterbyte i ditt hus. Kalkylen hjälper dig att jämföra olika kostnadsalternativ och u-värdesnivåer. Kalkylen tar hänsyn till den direkta besparingen i minskad värmeförlust genom fönstren, inflation, kalkylränta och kostnader för underhåll.

Kontakta ditt lokala NorLux Fönsterdistrikt så kan du få hjälp med en LCC-Kalkyl för just ditt hus.