Fönster påverkar miljö och energi

Fönster och energiförluster

Av hushållets totala energikostnad står uppvärmningen av din bostad för ca 60-70 %. Att byta till nya välisolerade fönster är en bra idé eftersom gamla fönster är riktiga värmebovar.

Fönster utgör en omfattande del av husets klimatskal. Äldre 2 glasfönster med u-värde 3 W/m²K släpper ut 10 gånger mer värmeenergi på samma yta, än en normal yttervägg med u-värde 0,3 W/m²K. Dåligt isolerade fönster skapar dessutom kallras, golvdrag, kallstrålning och släpper in ljud.

Bra fönster minskar effektbehovet på husets värmeanläggning och minskar golvdrag och kallras. Med nya fönster behövs inte längre radiatorer under varje fönster och värmen fördelar sig jämnare i bostaden. Den jämnare rumstemperaturen medger att du kan sänka framledningstemperaturen till dina radiatorer. Med gamla fönster är behaglig inomhustemperatur kanske 22-23 grader. För varje grad du kan sänka inomhustemperaturen minskar du din uppvärmningskostnad med ca 5 %.

Bor du i Småland och har 15 kvm fönsteryta, gamla 2-glasfönster med u-värde 3,0 W/m²K och en inomhustemperatur på 22 grader är din energiförlust genom fönstren ca 5500 kWh/år. Med en kostnad/kWh på 1,25 blir det 6875 kr/år. Byter du till energieffektiva fönster med u-värde 0,7 W/m²K och sänker inomhustemperaturen till 20 grader är din energiförlust ca 1100 kWh/år. Kostnaden blir då 1375 kr/år.

Genom att byta till nya fönster minskar du direkt husets effektbehov för uppvärmning genom att mer värme stannar kvar i bostaden under längre tid. Som bonus kan du även sänka framledningstemperaturen till dina radiatorer utan att det känns kallare och därigenom spara ytterligare på dina värmekostnader.

Om du minskar från 22 grader till 20 grader i en villa som förbrukar 20 000 kWh för uppvärmning, sparar du ca 2000 kWh. Med en kostnad/kWh på 1,25 blir det 2500 kr/år i besparing.

Fönsters U-värde

  • U-värde eller värmegenomgångskoefficienten är en definition på ett fönsters värmeförlust.
  • Omvänt är det ett mått på fönstrets förmåga att isolera från kyla.
  • Ju lägre u-värde desto lägre värmeförlust och desto bättre värmeisolation.
  • För varje tiondel u-värdet på ett fönster reduceras erhåller du en årlig energibesparing på 10 kWh per kvm fönsteryta.
  • Vid ett u-värde under 1,2 W/m²K elimineras kallraset.

Var uppmärksam på att U-värdet mätt mitt på glaset normalt ger bättre värde än om man tar med karm och båge. Fråga alltid om U-värdet på hela produkten är beräknat i enlighet med EN ISO 1077-1 och 2, med dataprogrammet ”Therm”.

Fönsters G-värde

  • G-värdet är ett mått på fönstrets solenergitransmittens.
  • Generellt sett bidrar ett högt g-värde på fönstren till en minskad energiförbrukning.
  • Energibesparingen beror dock på var fönstret är placerat och om fastighetens värmesystem kan tillvarata den tillförda energin genom fönstren.
  • Eventuell värmeenergi som tillförs en fastighet via fönstren ska, under gynnsamma förutsättningar, ses som en inte försumbar bonuseffekt.

Fönster och kallras

norlux-fonster-kallrasTraditionellt har fönster om vintern varit en källa till kallras som medfört obehag genom drag och kallstrålning.

Lösningen har tidigare varit att placera element under fönstren för att motverka den nedåtgående kalla luften med en uppåtstigande varm luftström.

Behovet av att kompensera för kallraset medför dyrare uppvärmningssystem och försämrad inredningsflexibilitet. Det leder även till slöseri med energi då elementen skruvas upp för att mota kallraset trots att det inte föreligger något generellt energibehov i huset för denna högre temperatur.

Bra isolerade fönster löser dessa problem. De medger även att värmekällor kan placeras optimalt i huset oberoende av fönstrens placering.

För svenska förhållanden elimineras kallras vid u-värden under 1,2 W/m²K mätt på hela fönstrets konstruktion.

Fönster och miljöpåverkan

Den största miljöbelastningen under ett fönsters livstid beror på energiförluster genom fönstret från den uppvärmda byggnaden.

Energiförlusternas storlek bestäms främst av fönstrets u-värde. Ju lägre värde desto mindre värmeförlust.

Gamla oisolerade fönster är riktiga miljöbovar. Bara i Sverige läcker det ut ca 15 TWh genom fönster i bostäderna. Om alla hus byter till energieffektiva fönster skulle ca 9 TWh kunna sparas in. En sådan besparing motsvarar värmebehovet för 600 000 villor.

Energieffektiva fönster minskar uppvärmningsbehovet och därmed bostadens miljöpåverkan. Har du en normalvilla med ca 20 kvm fönster och byter dina gamla kopplade 2-glasfönster (u-2,8 W/m²K) till energieffektiva fönster (u-1,1 W/m²K) så bidrar du till att minska det årliga utsläppet av CO2 med ca 3,5 ton.

En annan aspekt av ett fönsters miljöpåverkan är energiåtgången och energislaget vid produktionen av fönstret, transporter samt material- och komponentval. Genom att välja fönster som producerats av miljövänliga och förnybara komponenter med lång hållbarhet bidrar du även till miljön genom ett klokt produktval.

Om fönsters hållbarhet

Ett fönsters hållbarhet över tiden och behovet av underhållsinsatser beror på de miljöförutsättningar som råder där fönstret är placerat. Faktorer som klimat, nederbörd, luftfuktighet, luftföroreningar, mögel- och algangrepp, temperaturväxlingar, byggnadens belägenhet, fönstrets placering i vägg och väderstreck påverkar fönstrets behov av tillsyn och underhåll.

Övergripande föreligger dock nedan beräknad ”service life” för olika generella fönstertyper.

Fönstertyp     ”Service life”     Beräknad standardavvikelse
Aluminium     44 år     4 år
PVC-U     24 år     6 år
Trä     40 år     4 år
Aluklätt trä     47 år     3 år
(Källa: Window LCA, Dr. M Asif, 2002)